Morgan Stanley

YASAL AÇIKLAMALAR

Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduğumuz

Mevcut Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgemiz için tıklayınız.

Mevcut yetkilerimiz için tıklayınız.

Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgiler

Yoktur.

Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri

Aracı Kurumumuzda işlem gerçekleştirilmemektedir.

Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Müşteriye ait bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu sistemimizde saklanmaktadır. Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır. Bu bilgilerin kullanımı, ilgili kanun ve mevzuat ile çerçeve sözleşmelerde yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesi

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nde emir iletimi yapılmamakta ve işlem gerçekleştirilmemektedir.

Emir gerçekleştirme politikası

Emir gerçekleştirme politikası yoktur.

Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifleri

Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için fiyat teklifi verilmemektedir

Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

Elektronik ortamda herhangi bir hizmet sunulmamaktadır.

Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri

Sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgi içinhttps://www.tspb.org.tr adresinde “Yatırımcılar” başlığını inceleyiniz. Borsa ve piyasa bilgileri için www.borsaistanbul.com adresinde “ Piyasalar” başlığını inceleyiniz.

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68’inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Sermaye Piyasası Kurulu’nun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “yerindelik testi” başlıklı 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir

5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirler

Müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri:

 

İsim

Departman

İş

Tuba İşler

İdari İşler

+90 212 398- 0229

Murat Öztürk

Teftiş

+90 212 398- 0225

Arzum  Ayşe Başaran

Genel Müdür 

+90 212 398- 0226

 

Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

Morgan Stanley kişisel bilgilerinizi korumaya ve hileli hareketleri tespit etmeye yardımcı olması için çok katmanlı teknolojiden yararlanmaktadır. Aşağıda yer verilen ve piyasası standartı olan son teknoloji ürünleri kullanılmaktadır.

Şifreleme: Morgan Stanley, sizin gizli bilgilerinizi koruyacak olan SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisini kullanmaktadır.

Güvenlik Duvarları & Ìzinsiz Giriş Tespit Sistemleri: Internet Sitemize girenleri kotnrol eden güvenlik duvarları ile sistemlerimizi ve network ağımızı olası kötü niyetli faaliyetlere karşı korumak için ise izinsiz giriş tespit sistemleri kullanıyoruz.

Hile Tespiti ve Önlenmesi : Normal hareket kalıpları göstermeyen şüpheli olaylarda uyarı vermesi için, kuvvetli doğrulama ve anomali tespiti sağlayan ileri düzey teknolojiler kullanıyoruz.

Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerine, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri

İşlem platformumuz bulunmamaktadır.