Morgan Stanley

YASAL AÇIKLAMALAR

Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduğumuz

Mevcut yetkilerimiz için tıklayınız.

Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgiler

Yoktur.

Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri

Bilgi için tıklayınız.

Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Müşteriye ait bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu sistemimizde saklanmaktadır. Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır. Bu bilgilerin kullanımı, ilgili kanun ve mevzuat ile çerçeve sözleşmelerde yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesi

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nde emir iletimi telefon, elektronik posta, Bloomberg/Reuters aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcı, ilgili Borsa Yönetmeliği’nde öngörülen bilgileri ihtiva edecek şekilde emir vermekle yükümlüdür. Emirlerdeki eksiklerden doğacak sonuçlardan Aracı Kurum doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumlu olmayacaktır.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. tarafından alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Her türlü Menkul Kıymet Alım–Satım Emirlerinin geçerli kabul edilebilmesi için, Yatırımcı’nın hesabında talimatın verildiği gün emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda Menkul Kıymet ve/veya nakdin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kurum bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak zorunlu değildir.

Yatırımcı, Aracı Kurum’a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum kendi takdir ve anlayışına göre Yatırımcı’nın açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir.

Aracı Kurum, Alım ve Satım Emirleri’nin gerçekleştirilmesinden sonra bu Menkul Kıymetler’in bedeli olarak tahsil ettiği tutardan Komisyon, BSMV ve diğer giderleri düştükten sonra kalan tutarı Takas Tarihi’nde Yatırımcı’nın Yatırım Hesabı’na alacak kaydedecektir. Gerçekleştirilen Alım Emirleri’nde, alım bedeli, Komisyon, BSMV ve diğer giderler Takas Tarihi’nde Yatırımcı’nın Yatırım Hesabı’na borç kaydedilecektir.

Emir gerçekleştirme politikası

Emir Gerçekleştirme politikası için tıklayınız.

Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifleri

Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için fiyat teklifi verilmemektedir

Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

Elektronik ortamda herhangi bir hizmet sunulmamaktadır.

Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri

Sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgi için www.yatırımyapıyorum.gov.tr adresine tıklayınız.

Borsa ve piyasa bilgileri için www.borsaistanbul.com adresinde “Ürünler ve Piyasalar” başlığını inceleyiniz.

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68’inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Sermaye Piyasası Kurulu’nun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “yerindelik testi” başlıklı 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir

5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirler

Müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri:

İsim

Departman

Cep

İş

Tuba İşler

İdari İşler

+90 549 772-8722

+90 212 398- 0229

Arzum Başaran

Teftiş

+90 549 772-8726

+90 212 398- 0226

Mustafa Duman

Genel Müdür Yrd.

+90 549 772-8724

+90 212 398- 0216

Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

Morgan Stanley kişisel bilgilerinizi korumaya ve hileli hareketleri tespit etmeye yardımcı olması için çok katmanlı teknolojiden yararlanmaktadır. Aşağıda yer verilen ve piyasası standartı olan son teknoloji ürünleri kullanılmaktadır.

Şifreleme: Morgan Stanley, sizin gizli bilgilerinizi koruyacak olan SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisini kullanmaktadır.

Güvenlik Duvarları & Ìzinsiz Giriş Tespit Sistemleri: Internet Sitemize girenleri kotnrol eden güvenlik duvarları ile sistemlerimizi ve network ağımızı olası kötü niyetli faaliyetlere karşı korumak için ise izinsiz giriş tespit sistemleri kullanıyoruz.

Hile Tespiti ve Önlenmesi : Normal hareket kalıpları göstermeyen şüpheli olaylarda uyarı vermesi için, kuvvetli doğrulama ve anomali tespiti sağlayan ileri düzey teknolojiler kullanıyoruz.

Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerine, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri

İşlem platformumuz bulunmamaktadır.